HOME
FOTO ATLAS
SYSTEMATIK


MINERAL FOTO ATLAS      Strontiofluorite  /  Strontiofluorit

      
SrF2

White fibrous polezhaevaite-(Ce) intergrown with strontiofluorite, pseudomorphous after burbankite on natrolite. Koashva Quarry, Khibiny, Kola, Russia. Picture size 3.5 mm. Collection and foto Thomas Witzke.

Weißer faseriger Polezhaevait-(Ce) verwachsen mit Strontiofluorit, pseudomorph nach Burbankit auf Natrolit. Koashva Steinbruch, Khibiny, Kola, Russland. Bildbreite 3,5 mm. Sammlung und Foto Thomas Witzke.© Thomas Witzke / Stollentroll


HOME
FOTO ATLAS
SYSTEMATIK