HOME
FOTO ATLAS
SYSTEMATIK


MINERAL FOTO ATLAS      Mroseite  /  Mroseit

Greyish mroseite. Bambollita Mine, Moctezuma, Sonora, Mexico. Picture size 5 mm. Collection and foto Thomas Witzke.

Grauer Mroseit. Bambollita Mine, Moctezuma, Sonora, Mexico. Bildbreite 5 mm. Sammlung und Foto Thomas Witzke.


Thomas Witzke / Stollentroll


HOME
FOTO ATLAS
SYSTEMATIK