HOME
FOTO ATLAS
SYSTEMATIK


MINERAL FOTO ATLAS      Lemmleinite-K  /  Lemmleinit-K

Crystals of lemmleinite-K. Koashva, Khibiny, Kola, Russia. Picture size 3 mm. Collection and foto Thomas Witzke.

Kristalle von Lemmleinit-K. Koashva, Khibiny, Kola, Russland. Bildbreite 3 mm. Sammlung und Foto Thomas Witzke.


Thomas Witzke / Stollentroll


HOME
FOTO ATLAS
SYSTEMATIK