HOME
FOTO ATLAS


MINERAL FOTO ATLAS      Lemmleinite-Ba  /  Lemmleinit-Ba

Brown crystals of Lemmleinite-Ba. Karnasurt, Lovozero, Kola, Russia. Picture size 3 mm. Collection and foto Thomas Witzke.

Braune Kristalle von Lemmleinit-Ba. Karnasurt, Lovozero, Kola, Russland. Bildbreite 3 mm. Sammlung und Foto Thomas Witzke.


Thomas Witzke / Stollentroll


HOME
FOTO ATLAS