HOME
FOTO ATLAS


MINERAL FOTO ATLAS      Kleinite  /  Kleinit

Orange kleinite with yellow mosesite. Mariposa Mine, Terlingua, Brewster Co., Texas, USA. Picture size 3 mm. Collection and foto Thomas Witzke.

Orangefarbener Kleinit mit gelbem Mosesit. Mariposa Mine, Terlingua, Brewster Co., Texas, USA. Bildbreite 3 mm. Sammlung und Foto Thomas Witzke.


Thomas Witzke / Stollentroll


HOME
FOTO ATLAS