HOME
FOTO ATLAS
SYSTEMATIK


MINERAL FOTO ATLAS      Dimorphite  /  Dimorphit

Orange crystals of dimorphite. Solfatara, Napoli, Italy. Picture size 4 mm. Collection and foto Thomas Witzke.

Orangefarbene Dimorphit-Kristalle. Solfatara, Neapel, Italien. Bildbreite 4 mm. Sammlung und Foto Thomas Witzke.


Thomas Witzke / Stollentroll


HOME
FOTO ATLAS
SYSTEMATIK